Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Study the influence of adherence edge to steel strip and soil interaction in Mechanically Stabilized Earth Wall with a self-made strip
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: CHAU Truong-Linh, NGUYEN Thu-Ha
Nơi đăng: Lecture Notes in Civil Engineering (Scopus). ISSN: 2366-2557 E-ISSN: 2366-2565.; Số: 3;Từ->đến trang: pp.757-762;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Nowadays, high embankments are popular in many transportationnetworks. A method of Mechanically Stabilized Earth Wall (MSE wall) hasbeen used for increasing the stability of backfilling soil in road embankmentssoil because of its economic, technical and landscape advantages. This paperpresents a series of experiments on different categories of adherence edge todemonstrate the effective of edge on strain, stress-strain, and displacement ofMSE wall. A FLAC software also was used to verify the experimental results.The study could provide the instructions for the design, construction and projectmanagement of MSE wall. It can also be used for suggestion of soilimprovement solutions, backfilling material selections to increasing the stabilityof MSE wall.Keywords: Mechanically Stabilized Earth Wall, backfill material, adherence edge, physical modelling, numerical modelling
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn