Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,650

 Tính toán ổn định cho các giải pháp xử lý taluy dương đường Hoàng Sa
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Tấn Phước, Châu Trường Linh, Nguyễn Thu Hà, Bùi Hồng Trung
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 4(45);Từ->đến trang: 191-198;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay vấn đề sụt trượt taluy ở đường Hoàng Sa đang diễn ra mạnh mẽ. Việc đầu tư nghiên cứu tìm ra các biện pháp xử lý để giúp cho các mái dốc ổn định là một vấn đề cần thiết, để giúp cho việc giao thông đi lại trên đường được đảm bảo an toàn, tiết kiệm được chi phí cho công tác khắc phục các sự cố do sụt trượt mái dốc gây ra. Thông qua các kết quả về nghiên cứu các lý thuyết tính toán ổn định mái dốc, đề tài sử dụng phần mềm Plaxis tính toán kiểm tra ổn định mái dốc bằng các biện pháp xử lý khác nhau, từ đó luận chứng và đề xuất ra biện pháp xử lý tối ưu nhất. Tiếp theo bài báo trước, bài báo giới thiệu việc tính toán, xử lý tất cả các nhóm sụt trượt cho ta luy dương đường Hoàng Sa. Từ khóa: Trượt đất, ổn định mái dốc, hệ số ổn định, taluy dương đường Hoàng Sa, điều kiện địa chất, địa kỹ thuật, phần mềm Plaxis.
ABSTRACT
Current problem in road slope miss Hoang Sa is going on strong. The investment in research to find out measures to help solve slope stability problems is a necessary, making traffic on road safety is assured, saving costs for the work troubleshoot problems caused by the slope miss out. Through the results of research theories slope stability calculations, to reuse software Plaxis calculations verify slope stability through measures different processors, and then justifying the proposed measures to handle the best. Next article first, This paper presents the calculation and handling of all groups miss the Hoang Sa positive slope. Keywords: Lanslide, slope stability, safety factor, Hoang Sa positive slope, geology condition, geomechanic, Plaxis software.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn