Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng vật liệu gia cố RoadCem mới trong xây dựng đường ôtô
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đức Sỹ, Châu Trường Linh
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông vận tải
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: ISBN 0866-7012. No.11/2012;Từ->đến trang: pp. 47-49;Năm: 2012
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo thống kê các đặc điểm nổi bật và cơ chế hoạt động của vật liệu mới RoadCem trong xây dựng đường ôtô; So sánh lợi ích kinh tế của việc sử dụng vật liệu truyền thống và RoadCem khi xây mới và sửa chữa đường ô tô; Nghiên cứu sự gia tăng cường độ đối với đất cát và đất sét gia cố RoadCem, khả năng chống thấm của hai loại đất này sau khi gia cố, đồng thời đưa ra kỹ thuật thi công đối với vật liệu gia cố này. Từ đó xem xét và kiến nghị sử dụng ở điều kiện Việt Nam.

Từ khóa:
RoadCem, cường độ, hệ số thấm, gia cố, vật liệu, xây dựng mặt đường.
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
This paper statistics of brilliant features and mechanism of action of RoadCem; Comparison of economic benefit the use of traditional materials and RoadCem when building and repairing roads; Research of increased strength for sand and clay consolidates RoadCem, waterproofing ability of the two types of land after consolidated, also offers construction techniques for reinforcing material present. So that, consideration and used in conditions of Vietnam.

Keywords: RoadCem, strength, permeability, consolidate, material, construction of road surface.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn