Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,361

 Sử dụng vật liệu tại chỗ để thi công tường chắn đất có cốt có xét đến tuổi thọ công trình
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Châu Trường Linh
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông vận tải; Số: ISSN 0866-7012 No. 1+2/2014;Từ->đến trang: pp. 40-45;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu thí nghiệm, phân tích, so sánh các chỉ tiêu cơ-lý-hóa của các mẫu đất đắp, đá mạt, cấp phối đá dăm lấy từ các mỏ đất được sử dụng phổ biến tại thành phố Đà Nẵng với các tiêu chuẩn (Pháp, Mỹ) nhằm định hướng sử dụng vật liệu đắp cho tường chắn đất có cốt (tường MSE). Mô phỏng sự ăn mòn lưới cốt thép tận dụng thép xây dựng CT5 với các tỉ lệ triết giảm tiết diện 0-5-10-15-20-25-30-35-40% để xác định cường độ chịu kéo và độ dãn dài còn lại tương ứng. Các kết quả trên được dùng mô phỏng tuổi thọ, sự vận động thoái hóa của ứng suất - biến dạng - chuyển vị của tường MSE thông qua phần mềm mã nguồn mở FLAC. Các số liệu tính toán có thể làm cơ sở tham khảo cho đơn vị tư vấn thiết kế khi thiết kế tường MSE trên địa bàn Đà Nẵng. Từ khóa: tính chất cơ-hóa học, vật liệu đắp, cốt thép, Thành phố Đà Nẵng, giảm tiết diện, tỉ lệ ăn mòn, thoái hóa, tuổi thọ.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
ABSTRACT: This paper presents experiments, analysis and comparison of mechanical, physical and chemical properties of the soil and graded aggregate from the common mines in Danang city. Then the paper uses the standards (France, USA) to guide the application of materials which are used for Mechanically Stabilized Earth (MSE wall). The authors also stimulate the corrosion of the CT5 steel reinforcements by different reduced sections (0-5-10-15-20-25-30-35-40%) to determine the tensile strength and corresponding elongation that remain in reinforcement. The results are used in simulating the service life and the process of the degeneration of stress - strain - displacement of MSE walls through the open code software FLAC. The results of computation can be used for reference in MSE wall design and construction companies in Da Nang city. Keywords: mechanical-chemical properties, backfill, steel reinforcement, Danang city, reduced section, corrosion ratio, degeneration, service life.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn