Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,406

 Đánh giá độ ổn định thấm đập đất hồ chứa nước Tả Trạch theo thời gian
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Quang, Châu Trường Linh
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông vận tải; Số: ISSN 0866-7012 No.1&2/2014;Từ->đến trang: pp.36-39;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của dòng thấm, áp lực nước trong đập đến độ ổn định của đập chính hồ chứa nước Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế; phân tích sự vận động của độ ổn định, ứng suất – biến dạng thân đập trong và sau khi xây dựng công trình, trong suốt thời gian khai thác cho đến khi công trình bị phá hoại; thời điểm ứng suất, biến dạng sẽ đạt giá trị tới hạn và xác định được tuổi thọ phục vụ của công trình. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao tuổi thọ độ ổn định của đập.

Từ khóa: dòng thấm, áp lực nước, ổn định, đập, ứng suất – biến dạng, tuổi thọ phục vụ.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
The article focused on the influence of seepage, the water pressure in the dam to dam stability of the Ta Trach reservoir, Thua Thien Hue analysis of motion stability, stress – deformation dam body during and after construction, during extraction until ruined buildings, time stress, deformation will reach a critical value and determine the service life of the facility. Since then propose solutions to enhance the life of the dam stability. Keywords: seepage, water pressure, stability, dam, stress – deformation, service life.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn