Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,691

 Nghiên cứu áp dụng cọc đất-xi măng gia cố kè kết hợp đường giao thông sông Kiến Giang, tỉnh Quảng Bình
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Văn Khởi, Châu Trường Linh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông vận tải
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: ISSN 0866-7012 No.12/2013;Từ->đến trang: pp.35-41;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo tập trung nghiên cứu tính toán ứng suất, biến dạng của nền đê, kè gia cố bằng cọc đất-xi măng; đề xuất phương pháp và mô hình tính toán ứng suất, biến dạng của nền đê, kè gia cố bằng cọc đất-xi măng; thiết lập quan hệ làm việc giữa nền - cọc - công trình với tải trọng tác dụng theo thời gian có liên quan tới sự ổn định công trình, phục vụ tới công tác tư vấn thiết kế và quản lý vận hành nhằm xử lý nền đất yếu Kè chống xói lở sông Kiến Giang, tỉnh Quảng Bình. Từ khóa: ứng suất, biến dạng, gia cố, đất yếu, cọc đất-xi măng, ổn định, sông Kiến Giang
ABSTRACT
This paper focuses on studying stress, deformation of the dykes reinforced soil-cement piles; proposed methods and computational models of stress, deformation of the dykes, embankments reinforced with soil-cement piles; establish a working relationship between the pile - works base - load effect from time to time is related to the stability of the works, to serve the design consultancy and operational management to handle soft ground embankment against river erosion Kien Giang, Quang Binh Province. Keywords: stress, deformation, reinforcement, soft soil, soil-cement piles, stability, Kien-Giang river
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn