Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng phần mềm Plaxis nghiên cứu tương tác giữa nền đường và công trình lân cận tại khu tái định cư Hòa Hiệp 3, thành phố Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thế Nam, Châu Trường Linh
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông vận tải
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số: ISSN 0866-7012 No.03/2014;Từ->đến trang: pp.20-23;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo tập trung nghiên cứu quan hệ làm việc giữa nền công trình với tải trọng tác dụng theo thời gian có liên quan tới sự ổn định công trình, phục vụ tới công tác tư vấn thiết kế và quản lý khai thác; đề xuất được phương pháp và mô hình tính toán ứng suất, biến dạng của nền đường, gia cố bằng vải địa kỹ thuật; đề xuất các kịch bản (tình huống) xây dựng công trình, đánh giá độ ổn định; từ đó đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, kiểm tra độ ổn định của biện pháp này, tương ứng với tải trọng, kết cấu móng công trình khác nhau trong khu dân cư. Từ khóa: ổn định, ứng suất, biến dạng, nền đường, vải địa kỹ thuật, nền đất yếu.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
The article focused on the working relationship between the work platform with load over time effects related to the stability of the works, to serve the design consultancy and operational management; proposed methods and computational models of stress, deformation of roadbed, reinforced with fabric geotechnical; proposed scenarios (scenarios) construction, stability assessment, since it proposes reasonable remedies, check the stability of this measure, corresponding to the load important, the foundation works in different neighborhoods. Keywords: stability, stress, deformation, roadbed, fabric geotechnical, base-load, soft soil.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn