Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Effet de la corrosion des armatures sur le comportement des murs en remblai renforcé par des éléments métalliques (rapport 2009)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chau Truong-Linh, Corfdir Alain et Bourgeois Emmanuel
Nơi đăng: Rapport annuel d'avancement, Convention Société Terre Armée - ENPC - LCPC; Số: 02/TA-ENPC-LCPC;Từ->đến trang: p.1-45;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Convention Société Terre Armée - ENPC - LCPC
Rapport annuel d'avancement
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
Convention Société Terre Armée - ENPC - LCPC
Rapport annuel d'avancement
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn