Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,836

 Diagnostics of Rolling Element Bearings by Means of the Higuchy Fractal Dimension
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania,Phuoc Vinh Dang, Filippo Cangioli
Nơi đăng: ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, Boston, Massachusetts, USA, 2015; Số: 8;Từ->đến trang: V008T13A069; doi:10.1115/DETC2015-46609;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In the field of rolling element bearing, the degradation of bearing health could be detected by means of suitable damage indexes. Band-Kurtosis index, that is the kurtosis value of the band-filtered signal, is often assumed. The critical point of this approach is the selection of a suitable filter band. In the paper, the use of a chaos metrics, namely the Higuchi fractal dimension as damage indicator is described. The trend of this index is compared with the common approach of band-kurtosis indicator for an experimental case of a rolling element bearing in which the defect developed until a permanent failure.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn