Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xác định các đặc tính tĩnh và động học của máy có chuyển động quay bằng phương pháp phần tử hữu hạn và thực nghiệm. Chủ nhiệm: TS. Đặng Phước Vinh. Thành viên: TS. Lê Hoài Nam; TS. Võ Như Thành. Mã số: B2019-DN02-67. Năm: 2021. (Aug 23 2019 5:54PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xác định sự mất cân bằng động trong hệ thống máy có các phần tử quay bằng phương pháp phân tích tín hiệu dao động. Chủ nhiệm: Đặng Phước Vinh. Thành viên: Lê Hoài Nam, Đỗ Lê Hưng Toàn. Mã số: T2019-02-42. Năm: 2020. (May 17 2019 10:38AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo bàn thí nghiệm cỡ nhỏ để xác định các thông số động lực học của máy gồm các chi tiết quay. Chủ nhiệm: Đặng Phước Vinh. Thành viên: Lê Hoài Nam, Võ Như Thành, Trần Phước Thanh. Mã số: T2018-02-33. Năm: 2018. (May 16 2018 9:18PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các bàn thực hành PLC. Chủ nhiệm: Ngô Thanh Nghị. Thành viên: Võ Như Thành, Đặng Phước Vinh. Mã số: T2013-02-65. Năm: 2013. (Aug 21 2013 11:18AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm TIA PORTAL của SIEMENS để lập trình cho các PLC thế hệ mới. Chủ nhiệm: Võ Như Thành. Thành viên: Ngô Thanh Nghị, Đặng Phước Vinh. Mã số: T2013-02-66. Năm: 2013. (Aug 21 2013 10:50AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn