Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,035,608

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xác định sự mất cân bằng động trong hệ thống trục quay - ổ bi bằng thực nghiệm. Tác giả: Đặng Phước Vinh, Phạm Anh Đức, Võ Như Thành. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: 18 (7). Trang: 101-105. Năm 2020. (Aug 19 2020 3:51PM)
[2]Tham luận: Tối ưu hóa lực nâng của vật thể bay khung mềm dẻo có kích thước theo tiêu chuẩn nano dựa trên phân tích cộng hưởng uốn và xoắn. Tác giả: Đoàn Lê Anh, Ngô Thanh Nghị, Đặng Phước Vinh. Hội nghị toàn quốc về kỹ thuật cơ khí và chế tạo (NCMME 2019), Hồ Chí Minh. Trang: 79-84. ISBN: 978-604-73-7275-1. Năm 2019. (Nov 3 2019 10:07AM)
[3]Tham luận: Xác định các thông số động học máy gồm các chi tiết quay bằng thực nghiệm. Tác giả: Đặng Phước Vinh, Đoàn Lê Anh. Hội nghị toàn quốc về kỹ thuật cơ khí và chế tạo (NCMME 2019), Hồ Chí Minh. Trang: 74-77. ISBN: 978-604-73-7275-1. Năm 2019. (Nov 3 2019 10:09AM)
[4]Tham luận: Thiết kế và chế tạo cánh tay robot 5 bậc tự do ứng dụng xử lý ảnh để phân loại vật thể. Tác giả: Đặng Phước Vinh, Lê Đình Minh Nhật, Nguyễn Đặng Mẫn. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về động lực học và điều khiển - Đà Nẵng. Trang: 160-166. DOI 10.15625/vap.2019000273. Năm 2019. (Jul 22 2019 6:22PM)
[5]Tham luận: Hệ thống gắp thức ăn tự động cho cơm hộp. Tác giả: Đặng Phước Vinh, Võ Ngọc Vũ, Nguyễn Huy Luật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về động lực học và điều khiển - Đà Nẵng. Trang: 98-103.DOI 10.15625/vap.2019000263. Năm 2019. (Jul 22 2019 6:23PM)
[6]Bài báo: Mô phỏng số một hệ thống máy có các chi tiết quay đơn giản bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Đặng Phước Vinh, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 17(7). Trang: 5-9. Năm 2019. (Sep 27 2019 2:41PM)
[7]Tham luận: Xác định các tần số riêng của hệ thống bằng kiểm tra va đập. Tác giả: Đặng Phước Vinh. Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ V - VCME2018. Hà Nội. Trang: 701-708. ISBN: 978-604-67-1103-2. Năm 2018. (Oct 3 2018 2:36PM)
[8]Bài báo: Bàn thí nghiệm cỡ nhỏ để xác định các thông số động học của máy quay. Tác giả: Đặng Phước Vinh*, Trần Phước Thanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: 7(128). Trang: 71-74. Năm 2018. (Sep 12 2018 10:57PM)
[9]Bài báo: Hệ thống mô hình dây chuyền sản xuất tự động sử dụng giao tiếp Profinet giữa các PLC Siemens s7-1200 lập trình bằng TIA Portal. Tác giả: Võ Như Thành*; Ngô Thanh Nghị; Đặng Phước Vinh; Đoàn Lê Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 54-59. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ FPGA để thiết kế bộ điều khiển cho vi động cơ từ trở chuyển mạch hai pha. Tác giả: Võ Như Thành; Đặng Phước Vinh; Ngô Thanh Nghị; Nguyễn Đăng Trình; Đoàn Lê Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: 7(80).2014. Trang: 48. Năm 2014. (Oct 12 2014 11:31PM)
[11]Bài báo: Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở chuyển mạch ba pha. Tác giả: Đặng Phước Vinh*; Ngô Thanh Nghị; Võ Như Thành; Nguyễn Đăng Trình; Đoàn Lê Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(76).2014. Trang: 78-82. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[12]Bài báo: Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở chuyển mạch hai pha. Tác giả: Đặng Phước Vinh*, Ngô Thanh Nghị, Võ Như Thành, Đoàn Lê Anh. Tạp chí Tự động hóa ngày nay
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 8; chuyên san tháng 12. Trang: 3-10. Năm 2013.
(Dec 26 2013 3:34PM)
[13]Tham luận: Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở tích hợp cảm biến dòng điện Eddy. Tác giả: Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị, Võ Như Thành, Đoàn Lê Anh. Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa - VCCA 2013, Đà Nẵng. Trang: 564-570. ISBN 978-604-911-517-2. Năm 2013. (Nov 18 2013 8:15PM)
[14]Tham luận: Áp dụng phương pháp hình học và phương pháp Tôpô học để giải quyết bài toán định vị cho robot hoạt động trong nhà. Tác giả: Đoàn Lê Anh, Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị, Võ Như Thành. Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa - VCCA 2013, Đà Nẵng. Trang: 130-139. ISBN 978-604-911-517-2. Năm 2013. (Nov 18 2013 8:20PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Identification of Unbalance in Rotating Machinery Using Vibration Analyse Solution. Authors: Dang Phuoc Vinh, Do Le Hung Toan, Vo Nhu Thanh, Ngo Thanh Nghi, Le Hoai Nam. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (SCOPUS). Pages: 012011. Year 2020. (Jun 23 2020 10:09AM)
[2]Presentations: Static characteristics of a simple rotor-bearing system: modelling and experiment. Authors: Phuoc Vinh Dang, Le Dinh Minh Nhat, Nhu Thanh Vo, Thanh Nghi Ngo, Hoai Nam Le, Huu Nhan Nguye. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (SCOPUS). Pages: 012009. Year 2020. (Aug 19 2020 3:48PM)
[3]Presentations: Dynamic characteristics of a non-symmetric tilting pad journal bearing. Authors: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi. The 5th International Conference on Advanced Engineering – Theory and Applications (AETA 2018), 11/9 - 13/9/2018, Czech Republic. Lecture Notes in Electrical Engineering, Springer (SCOPUS). Pages: 658-669. ISBN 978-3-030-14906-2. Year 2020. (Sep 12 2018 11:05PM)
[4]Presentations: A new solution of measurement using 3D artefact to identify all location errors related to rotary axis of five-axis machine tool. Authors: Huu Nhan Nguyen, Phuoc Vinh Dang. Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing. Pages: 012052. Year 2020. (Feb 4 2020 9:05PM)
[5]Presentations: Behavior of five-pad tilting–pad journal bearings with different pivot stiffness. Authors: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi. The 5th International Conference on Advanced Engineering – Theory and Applications (AETA 2018), 11/9 - 13/9/2018, Czech Republic. Lecture Notes in Electrical Engineering, Springer (SCOPUS). Pages: 647-657. ISBN 978-3-030-14906-2. Year 2020. (Sep 12 2018 11:05PM)
[6]Article: Reinforcement Q-learning PID controller for a restaurant mobile robot with double line-sensors. Authors: Vo Nhu Thanh, Dang Phuoc Vinh, Le Hoai Nam, Ngo Thanh Nghi, Doan Le Anh. ACM International Conference Proceeding Series (SCOPUS). No: 1. Pages: 164-167. Year 2020. (Apr 4 2020 5:12PM)
[7]Article: Towards an effective solution for medical treatment process based on product lifecycle management. Authors: Ngo Thanh Nghi, Dang Phuoc Vinh, Vo Nhu Thanh, Le Hoai Nam, Do Le Hung Toan, Doan Le Anh. ACM International Conference Proceeding Series (SCOPUS). No: 1. Pages: 134-139. Year 2020. (Apr 4 2020 5:13PM)
[8]Presentations: Kinematic Analysis of a Resonant Flexible-Wing Nano Air Vehicle Using a Bond Graph Approach. Authors: Le Anh Doan, Thanh Nghi Ngo, Nhu Thanh Vo, Phuoc Vinh Dang. Proceedings of the International Conference on Engineering Research and Applications (ICERA) 2019. Lecture Notes in Networks and Systems, Springer. Pages: 455-461. Year 2020. (Dec 1 2019 2:25PM)
[9]Article: Static Characteristics of a Tilting Five-Pad Journal Bearing with an Asymmetric Geometry. Authors: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi. Actuators; MPDI (SCIE Q2). No: Vol. 9, Issue 3, ID 89. Pages: 1-22. Year 2020. (Sep 18 2020 5:22PM)
[10]Article: Cooled Pads for Tilting-Pad Journal Bearings. Authors: Steven Chatterton,Paolo Pennacchi,Andrea Vania and Phuoc Vinh Dang. Lubricants, MPDI (ISI). No: 7(10). Pages: 92. Year 2019. (Oct 18 2019 12:12AM)
[11]Article: Tribo-design of lubricants for power loss reduction in the oil-film bearings of a process industry machine: modelling and experimental tests. Authors: Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania, Andrea De Luca, Phuoc Vinh Dang. Tribology International, Elsevier (SCI). No: 130. Pages: 133-145. doi.org/10.1016/j.triboint.2018.09.014. Year 2019. (Sep 17 2018 2:45PM)
[12]Presentations: Restaurant Serving Robot with Double Line Sensors Following Approach. Authors: Vo Nhu Thanh, Dang Phuoc Vinh, Ngo Thanh Nghi, Le Hoai Nam, Do Le Hung Toan. 16th IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, ICMA 2019, Tianjin, China (SCOPUS). Pages: 235-239. Year 2019. (Jul 7 2019 11:51AM)
[13]Article: The Effect of the Pivot Stiffness on the Performances of Five-Pad Tilting Pad Bearings. Authors: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi. Lubricants, MPDI (ISI). No: 7(7), 61. Pages: 1-24. Year 2019. (Jul 22 2019 6:17PM)
[14]Presentations: Design of a small scale test rig for rotating machinery characterization. Authors: Pham Nguyen Quoc Huy, Dang Phuoc Vinh, Ngo Thanh Nghi, Tran Phuoc Thanh. Proceedings of the International Conference on Engineering Research and Applications (ICERA) 2018. Lecture Notes in Networks and Systems, Springer (SCOPUS). Pages: 229-235. ISBN 978-3-030-04792-4. Year 2019. (Nov 3 2018 8:31AM)
[15]Presentations: Static and dynamic behaviors of a cylindrical hydrodynamic journal bearing operating at very low Sommerfeld numbers. Authors: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi. Proceedings of the 15th IFToMM World Congress on Mechanism and Machine Science, KraKow, Poland 2019. Advances in Mechanism and Machine Science, Springer (SCOPUS). Pages: 3835-3844. Vol. 73. Year 2019. (May 1 2019 4:14PM)
[16]Presentations: A Small Test Rig for Evaluating Characteristics of Rotating Machinery. Authors: Tran Phuoc Thanh, Dang Phuoc Vinh, Vo Ngoc Vu, Le Hoai Nam, Vo Nhu Thanh and Nguyen Danh Ngoc. 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). IEEE (SCOPUS). Pages: 258-262. ISBN: 978-1-5386-5125-4. Year 2018. (Nov 23 2018 10:24PM)
[17]Presentations: Bio-realistic Neural Network in Speech Timing Learning Mechanism. Authors: Nguyen Le Minh, Vo Nhu Thanh, Dang Phuoc Vinh, Nguyen Danh Ngoc, Le Hoai Nam, Tran Ngoc Hai. Proceedings of the 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD 2018). IEEE (SCOPUS). Pages: 663-666. ISBN: 978-1-5386-5125-4. Year 2018. (Nov 23 2018 10:38PM)
[18]Presentations: Supporting Data and Knowledge Sharing in the Medical Treatment Process: A PLM Perspective. Authors: Thanh-Nghi NGO, Phuoc-Vinh DANG, Farouk BELKADI, Alain BERNARD. The First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS), Da Nang. Pages: 342-349. ISBN: 978-604-95-0502-7. Year 2018. (May 16 2018 9:09PM)
[19]Presentations: Dynamic Behavior of Tilting–Pad Journal Bearings with Variable Pivot Stiffness. Authors: Dang Phuoc Vinh, Ngo Thanh Nghi, Vo Nhu Thanh, Tran Van Tien. The First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS), Da Nang. Pages: 251-258. ISBN: 978-604-95-0502-7. Year 2018. (May 16 2018 9:11PM)
[20]Presentations: Design and Control of a Ball-balancing Robot. Authors: Danh Ngoc Nguyen, Thanh Bo Cao, Truong Hung Pham, Nhu Thanh Vo, Phuoc Vinh Dang and Hoai Nam Le. Proceedings of the 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD 2018) - IEEE (SCOPUS). Pages: 317-322. ISBN: 978-1-5386-5125-4. Year 2018. (Nov 23 2018 10:21PM)
[21]Presentations: Rhythmic Behavior Analysis for Vision Inspection Using Perception Neuron and Unity. Authors: Vo Nhu Thanh, Tran Ngoc Hai, Dang Phuoc Vinh, Nguyen Linh Giang. The First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS), Da Nang. Pages: 853-859. ISBN: 978-604-95-0502-7. Year 2018. (May 18 2018 10:34PM)
[22]Article: Numerical investigation of the effect of manufacturing errors in pads on the behavior of tilting-pad journal bearings. Authors: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, SAGE Publications (SCIE). No: Volume: 232 issue: 4. Pages: 480-500. DOI: https://doi.org/10.1177/135065011772. Year 2018. (Jul 6 2017 10:42PM)
[23]Article: On the Thermodynamic Process in the Bulk-Flow Model for the Estimation of the Dynamic Coefficients of Labyrinth Seals. Authors: Filippo Cangioli, Paolo Pennacchi, Giuseppe Vannini, Lorenzo Ciuchicchi, Andrea Vania, Steven Chatterton, Phuoc Vinh Dang. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power - ASME Transactions (SCI). No: 140 (3). GTP-17-1277. Doi: 10.1115/1.4037919. Pages: 032502-032512. Year 2017. (Jul 6 2017 10:37PM)
[24]Presentations: Behaviour of Tilting-Pad Journal Bearings in Case of Large Manufacturing Errors. Authors: Steven Chatterton, Phuoc Vinh Dang, Paolo Pennacchi, Andrea Vania. Advances in Italian Mechanism Science, Springer International Publishing. Pages: 221-227. Year 2017. (Nov 10 2016 4:00PM)
[25]Article: Experimental evidence of a two-axial groove hydrodynamic journal bearing under severe operation conditions. Authors: Steven Chatterton, Phuoc Vinh Dang, Paolo Pennacchi, A. De Luca, F. Flumian. Tribology International, Elsevier (SCI). No: 109(C). Pages: 416-427. doi: 10.1016/j.triboint.2017.01.014. Year 2017. (Jan 13 2017 5:01PM)
[26]Presentations: On the Thermodynamic Process in the Bulk-Flow Model for the Estimation of the Dynamic Coefficients of Labyrinth Seals. Authors: Filippo Cangioli, Paolo Pennacchi, Giuseppe Vannini, Lorenzo Ciuchicchi, Andrea Vania, Steven Chatterton, Phuoc Vinh Dang. ASME Turbo Expo 2017: Turbomachinery Technical Conference and Exposition, Charlotte, USA 26-30, 2017. Pages: pp. V07AT34A001. DOI: 10.1115/GT2017-63012. Year 2017. (Jun 10 2017 9:08AM)
[27]Presentations: Behavior of Tilting–pad Journal Bearings with Large Machining Error on Pads . Authors: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania, Filippo Cangioli. ASME Turbo Expo 2016: Turbomachinery Technical Conference and Exposition, Seoul, South Korea. Pages: Paper No. GT2016-56674, pp. V07BT31A018. Year 2016. (Mar 1 2016 1:03AM)
[28]Article: Effect of the Load Direction on Non-nominal Five-pad Tilting-pad Journal Bearings. Authors: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania. Tribology International, Elsevier (SCI). No: 98. Pages: 197-211. doi: 10.1016/j.triboint.2016.02.028. Year 2016. (Mar 1 2016 1:07AM)
[29]Presentations: Development of an active control system for rotating machinery by means of tilting pad journal bearings. Authors: Steven Chatterton, Filippo Cangioli, Paolo Pennacchi, Andrea Vania, Phuoc Vinh Dang. ASME Turbo Expo 2016: Turbomachinery Technical Conference and Exposition, Seoul, South Korea. Pages: No. GT2016-56632, pp. V07BT31A016. Year 2016. (Mar 1 2016 1:11AM)
[30]Presentations: Analysis of the dynamic behavior of two high-pressure turbines for the detection of possible rub symptoms. Authors: Steven Chatterton, Filippo Cangioli, Paolo Pennacchi, Andrea Vania, Phuoc Vinh Dang. ASME Turbo Expo 2016: Turbomachinery Technical Conference and Exposition, Seoul, South Korea. Pages: No. GT2016-56627, pp. V07AT30A004. Year 2016. (Mar 1 2016 1:14AM)
[31]Presentations: Eccentricity Measurements on a Five-pad Tilting Pad Journal Bearing. Authors: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania, Filippo Cangioli. Proceedings of the 14th IFToMM World Congress, Taipei, Taiwan, 2015
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Pages: 496-502. Year 2015.
(Aug 19 2015 10:50PM)
[32]Presentations: Analysis of Dynamic Behavior of a Non-nominal Five-pad Tilting-pad Journal Bearing. Authors: Phuoc Vinh Dang
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. The European Conference on Tribology, Lugano, Switzerland, 2015
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 63-72. Year 2015.
(Jun 4 2015 8:02PM)
[33]Presentations: Behavior of a Tilting-Pad Journal Bearing With Different Load Directions. Authors: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania, Filippo Cangioli. ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, Boston, Massachusetts, USA, 2015. Pages: V008T13A067; doi:10.1115/DETC2015-46598. Year 2015. (Aug 19 2015 10:32PM)
[34]Presentations: An Experimental Study of Nonlinear Oil-Film Forces in a Tilting-Pad Journal Bearing. Authors: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania, Filippo Cangioli. ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, Boston, Massachusetts, USA, 2015. Pages: V008T13A068; doi:10.1115/DETC2015-46601. Year 2015. (Aug 19 2015 10:35PM)
[35]Presentations: Diagnostics of Rolling Element Bearings by Means of the Higuchy Fractal Dimension. Authors: Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania,Phuoc Vinh Dang, Filippo Cangioli. ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, Boston, Massachusetts, USA, 2015. Pages: V008T13A069; doi:10.1115/DETC2015-46609. Year 2015. (Aug 19 2015 10:41PM)
[36]Presentations: Investigation of Load Direction on a Five-Pad Tilting Pad Journal Bearing with Variable Clearance. Authors: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania, Filippo Cangioli. Proceedings of the 14th IFToMM World Congress, Taipei, Taiwan, 2015. Pages: 503-511. Year 2015. (Aug 19 2015 10:48PM)
[37]Presentations: A Test Rig for Evaluating Tilting–Pad Journal Bearing Characteristics. Authors: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania. 9th International Conference on Rotor Dynamics IFToMM ICORD 2014, Milan, Italy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 921-930; doi: 10.1007/978-3-319-06590-8_75. Year 2014.
(Sep 21 2014 11:57PM)
[38]Presentations: Identification Dynamic Force Coefficients of a Five-pad Tilting–Pad Journal Bearing. Authors: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania. 9th International Conference on Rotor Dynamics IFToMM ICORD 2014, Milan, Italy. Pages: 931-941; doi: 10.1007/978-3-319-06590-8_76. Year 2014. (Sep 22 2014 12:00AM)
[39]Presentations: Development of a Micro Switched Reluctance Motor with Embedded Eddy Current Sensor. Authors: Da-Chen Pang and Dang Phuoc Vinh. 15th International Conference on Mechatronics Technology, Melbourne, Australia. Pages: 1-5. Year 2011. (Sep 1 2012 11:03AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn