Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='dangphuocvinh' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,692,461

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Hệ thống mô hình dây chuyền sản xuất tự động sử dụng giao tiếp Profinet giữa các PLC Siemens s7-1200 lập trình bằng TIA Portal. Tác giả: Võ Như Thành*; Ngô Thanh Nghị; Đặng Phước Vinh; Đoàn Lê Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 54-59. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ FPGA để thiết kế bộ điều khiển cho vi động cơ từ trở chuyển mạch hai pha. Tác giả: Võ Như Thành; Đặng Phước Vinh; Ngô Thanh Nghị;Nguyễn Đăng Trình;Đoàn Lê Anh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 7(80).2014. Trang: 48. Năm 2014. (Oct 12 2014 11:31PM)
[3]Bài báo: Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở chuyển mạch ba pha. Tác giả: Đặng Phước Vinh*; Ngô Thanh Nghị; Võ Như Thành; Nguyễn Đăng Trình; Đoàn Lê Anh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(76).2014. Trang: 78-82. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[4]Bài báo: Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở chuyển mạch hai pha. Tác giả: Đặng Phước Vinh*, Ngô Thanh Nghị, Võ Như Thành, Đoàn Lê Anh. Tạp chí Tự động hóa ngày nay
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 8; chuyên san tháng 12. Trang: 3-10. Năm 2013.
(Dec 26 2013 3:34PM)
[5]Tham luận: Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở tích hợp cảm biến dòng điện Eddy. Tác giả: Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị, Võ Như Thành, Đoàn Lê Anh. Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa - VCCA 2013, Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Trang: 564-570. Năm 2013.
(Nov 18 2013 8:15PM)
[6]Tham luận: Áp dụng phương pháp hình học và phương pháp Tôpô học để giải quyết bài toán định vị cho robot hoạt động trong nhà. Tác giả: Đoàn Lê Anh, Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị, Võ Như Thành. Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa - VCCA 2013, Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 130-139. Năm 2013.
(Nov 18 2013 8:20PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Supporting Data and Knowledge Sharing in the Medical Treatment Process: A PLM Perspective. Authors: Thanh-Nghi NGO, Phuoc-Vinh DANG, Farouk BELKADI, Alain BERNARD. The First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS), Da Nang. Pages: 342-349. Year 2018. (May 16 2018 9:09PM)
[2]Presentations: Dynamic Behavior of Tilting–Pad Journal Bearings with Variable Pivot Stiffness. Authors: Dang Phuoc Vinh, Ngo Thanh Nghi, Vo Nhu Thanh, Tran Van Tien. The First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS), Da Nang. Pages: 251-258. Year 2018. (May 16 2018 9:11PM)
[3]Presentations: Rhythmic Behavior Analysis for Vision Inspection Using Perception Neuron and Unity. Authors: Vo Nhu Thanh, Tran Ngoc Hai, Dang Phuoc Vinh, Nguyen Linh Giang. The First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS), Da Nang. Pages: 853-859. Year 2018. (May 18 2018 10:34PM)
[4]Article: Numerical investigation of the effect of manufacturing errors in pads on the behavior of tilting-pad journal bearings. Authors: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, SAGE Publications (SCIE). No: Volume: 232 issue: 4. Pages: 480-500. DOI: https://doi.org/10.1177/135065011772. Year 2018. (Jul 6 2017 10:42PM)
[5]Article: On the Thermodynamic Process in the Bulk-Flow Model for the Estimation of the Dynamic Coefficients of Labyrinth Seals. Authors: Filippo Cangioli, Paolo Pennacchi, Giuseppe Vannini, Lorenzo Ciuchicchi, Andrea Vania, Steven Chatterton, Phuoc Vinh Dang. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power - ASME Transactions (SCI). No: 140 (3). GTP-17-1277. Doi: 10.1115/1.4037919. Pages: 032502-032512. Year 2017. (Jul 6 2017 10:37PM)
[6]Article: Experimental evidence of a two-axial groove hydrodynamic journal bearing under severe operation conditions. Authors: Steven Chatterton, Phuoc Vinh Dang, Paolo Pennacchi, A. De Luca, F. Flumian. Tribology International, Elsevier (SCI). No: 109(C). Pages: 416-427. doi: 10.1016/j.triboint.2017.01.014. Year 2017. (Jan 13 2017 5:01PM)
[7]Presentations: On the Thermodynamic Process in the Bulk-Flow Model for the Estimation of the Dynamic Coefficients of Labyrinth Seals. Authors: Filippo Cangioli, Paolo Pennacchi, Giuseppe Vannini, Lorenzo Ciuchicchi, Andrea Vania, Steven Chatterton, Phuoc Vinh Dang. ASME Turbo Expo 2017: Turbomachinery Technical Conference and Exposition, Charlotte, USA 26-30, 2017. Pages: pp. V07AT34A001. DOI: 10.1115/GT2017-63012. Year 2017. (Jun 10 2017 9:08AM)
[8]Presentations: Behaviour of Tilting-Pad Journal Bearings in Case of Large Manufacturing Errors. Authors: Steven Chatterton, Phuoc Vinh Dang, Paolo Pennacchi, Andrea Vania. Advances in Italian Mechanism Science, Springer International Publishing. Pages: 221-227. Year 2017. (Nov 10 2016 4:00PM)
[9]Presentations: Experimental evidences of a cylindrical journal bearing operating at very low Sommerfeld numbers. Authors: StevenChatterton, Phuoc Vinh Dang, Paolo Pennacchi, A. De Luca, F. Flumian. The Vibrations in Rotating Machinery Conference - VIRM 11, University Place, University of Manchester, Manchester. Pages: 455 - 463. Year 2016. (Mar 1 2016 1:18AM)
[10]Presentations: Behavior of Tilting–pad Journal Bearings with Large Machining Error on Pads . Authors: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania, Filippo Cangioli. ASME Turbo Expo 2016: Turbomachinery Technical Conference and Exposition, Seoul, South Korea. Pages: Paper No. GT2016-56674, pp. V07BT31A018. Year 2016. (Mar 1 2016 1:03AM)
[11]Article: Effect of the Load Direction on Non-nominal Five-pad Tilting-pad Journal Bearings. Authors: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania. Tribology International, Elsevier (SCI). No: 98. Pages: 197-211. doi: 10.1016/j.triboint.2016.02.028. Year 2016. (Mar 1 2016 1:07AM)
[12]Presentations: Development of an active control system for rotating machinery by means of tilting pad journal bearings. Authors: Steven Chatterton, Filippo Cangioli, Paolo Pennacchi, Andrea Vania, Phuoc Vinh Dang. ASME Turbo Expo 2016: Turbomachinery Technical Conference and Exposition, Seoul, South Korea. Pages: No. GT2016-56632, pp. V07BT31A016. Year 2016. (Mar 1 2016 1:11AM)
[13]Presentations: Analysis of the dynamic behavior of two high-pressure turbines for the detection of possible rub symptoms. Authors: Steven Chatterton, Filippo Cangioli, Paolo Pennacchi, Andrea Vania, Phuoc Vinh Dang. ASME Turbo Expo 2016: Turbomachinery Technical Conference and Exposition, Seoul, South Korea. Pages: No. GT2016-56627, pp. V07AT30A004. Year 2016. (Mar 1 2016 1:14AM)
[14]Presentations: Eccentricity Measurements on a Five-pad Tilting Pad Journal Bearing. Authors: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania, Filippo Cangioli. Proceedings of the 14th IFToMM World Congress, Taipei, Taiwan, 2015
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Pages: 496-502. Year 2015.
(Aug 19 2015 10:50PM)
[15]Presentations: Analysis of Dynamic Behavior of a Non-nominal Five-pad Tilting-pad Journal Bearing. Authors: Phuoc Vinh Dang
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. The European Conference on Tribology, Lugano, Switzerland, 2015
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 63-72. Year 2015.
(Jun 4 2015 8:02PM)
[16]Presentations: Behavior of a Tilting-Pad Journal Bearing With Different Load Directions. Authors: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania, Filippo Cangioli. ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, Boston, Massachusetts, USA, 2015. Pages: V008T13A067; doi:10.1115/DETC2015-46598. Year 2015. (Aug 19 2015 10:32PM)
[17]Presentations: An Experimental Study of Nonlinear Oil-Film Forces in a Tilting-Pad Journal Bearing. Authors: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania, Filippo Cangioli. ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, Boston, Massachusetts, USA, 2015. Pages: V008T13A068; doi:10.1115/DETC2015-46601. Year 2015. (Aug 19 2015 10:35PM)
[18]Presentations: Diagnostics of Rolling Element Bearings by Means of the Higuchy Fractal Dimension. Authors: Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania,Phuoc Vinh Dang, Filippo Cangioli. ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, Boston, Massachusetts, USA, 2015. Pages: V008T13A069; doi:10.1115/DETC2015-46609. Year 2015. (Aug 19 2015 10:41PM)
[19]Presentations: Investigation of Load Direction on a Five-Pad Tilting Pad Journal Bearing with Variable Clearance. Authors: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania, Filippo Cangioli. Proceedings of the 14th IFToMM World Congress, Taipei, Taiwan, 2015. Pages: 503-511. Year 2015. (Aug 19 2015 10:48PM)
[20]Presentations: A Test Rig for Evaluating Tilting–Pad Journal Bearing Characteristics. Authors: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania. 9th International Conference on Rotor Dynamics IFToMM ICORD 2014, Milan, Italy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 921-930; doi: 10.1007/978-3-319-06590-8_75. Year 2014.
(Sep 21 2014 11:57PM)
[21]Presentations: Identification Dynamic Force Coefficients of a Five-pad Tilting–Pad Journal Bearing. Authors: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania. 9th International Conference on Rotor Dynamics IFToMM ICORD 2014, Milan, Italy. Pages: 931-941; doi: 10.1007/978-3-319-06590-8_76. Year 2014. (Sep 22 2014 12:00AM)
[22]Presentations: Development of a Micro Switched Reluctance Motor with Embedded Eddy Current Sensor. Authors: Da-Chen Pang and Dang Phuoc Vinh. 15th International Conference on Mechatronics Technology, Melbourne, Australia. Pages: 1-5. Year 2011. (Sep 1 2012 11:03AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn