Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,670,950

[1] Bằng khen của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa năm học 2011-2012. Năm: 2012.
[2] Bằng khen của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa năm học 2012-2013. Năm: 2013.
[3] Bằng khen của Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng cho tác giả có bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín thuộc danh mục của Viện Thông tin khoa học Quốc tế Hoa Kỳ - ISI. Số: 6273/QĐ-UBND. Năm: 2017.
[4] Bằng khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng năm học 2016-2017. Số: 2728/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2017-2018. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[6] Bằng khen của Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng cho tác giả có bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín thuộc danh mục của Viện Thông tin khoa học Quốc tế Hoa Kỳ - ISI. Số: 4403/QĐ-UBND. Năm: 2018.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018-2019. Số: 2270/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[8] Best application paper award in testimony of significant achievement in Tribology. The 15th IFToMM World Congress, KraKow, Poland, 2019. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn