Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,713

 Effect of the Load Direction on Non-nominal Five-pad Tilting-pad Journal Bearings
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania
Nơi đăng: Tribology International, Elsevier (SCI); Số: 98;Từ->đến trang: 197-211. doi: 10.1016/j.triboint.2016.02.028;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In this paper, a theoretical analysis of the influence of the load direction on the characteristics of a five-pad tilting-pad journal bearing (TPJB) is investigated. An analysis is performed for a TPJB using a non-nominal geometry, that is, with a different preload factor for each pad. The analytical results are then compared with the experimental measurements for a real bearing having pads with different geometries due to manufacturing errors. The results show that the load direction has considerable effects on both the static and dynamic characteristics of the TPJB. A robust estimation method is introduced for the calculation of experimental dynamic coefficients. The procedure for the bearing geometry estimation from the experimental measurement of the clearance profile is also described.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn