Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,810

 Experimental evidence of a two-axial groove hydrodynamic journal bearing under severe operation conditions
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Steven Chatterton, Phuoc Vinh Dang, Paolo Pennacchi, A. De Luca, F. Flumian
Nơi đăng: Tribology International, Elsevier (SCI); Số: 109(C);Từ->đến trang: 416-427. doi: 10.1016/j.triboint.2017.01.014;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In this study, an ex­per­i­men­tal in­ves­ti­ga­tion of the in­flu­ence of the ap­plied sta­tic load and ro­ta­tional speed on the be­hav­iour of a 160-mm di­am­e­ter cylin­dri­cal jour­nal bear­ing with two ax­ial grooves was con­ducted. The ro­ta­tional speed ranged from 66 rpm to 1440 rpm, and the ap­plied sta­tic load var­ied from 0 kN to 350 kN in the ver­ti­cal di­rec­tion. The pro­files of the pres­sure and the oil-film thick­ness dur­ing the shaft ro­ta­tion have been mea­sured by one prox­im­ity probe and one pres­sure probe in­stalled in the ro­tat­ing shaft. Mea­sure­ments of the shaft cen­tre po­si­tion, dy­namic co­ef­fi­cients, hy­dro­dy­namic pres­sure, tem­per­a­ture dis­tri­b­u­tions on the bear­ing, film thick­ness, and bear­ing de­for­ma­tion un­der sev­eral op­er­at­ing con­di­tions are pre­sented and dis­cussed.
ABSTRACT
In this study, an ex­per­i­men­tal in­ves­ti­ga­tion of the in­flu­ence of the ap­plied sta­tic load and ro­ta­tional speed on the be­hav­iour of a 160-mm di­am­e­ter cylin­dri­cal jour­nal bear­ing with two ax­ial grooves was con­ducted. The ro­ta­tional speed ranged from 66 rpm to 1440 rpm, and the ap­plied sta­tic load var­ied from 0 kN to 350 kN in the ver­ti­cal di­rec­tion. The pro­files of the pres­sure and the oil-film thick­ness dur­ing the shaft ro­ta­tion have been mea­sured by one prox­im­ity probe and one pres­sure probe in­stalled in the ro­tat­ing shaft. Mea­sure­ments of the shaft cen­tre po­si­tion, dy­namic co­ef­fi­cients, hy­dro­dy­namic pres­sure, tem­per­a­ture dis­tri­b­u­tions on the bear­ing, film thick­ness, and bear­ing de­for­ma­tion un­der sev­eral op­er­at­ing con­di­tions are pre­sented and dis­cussed.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn