Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,457

 Numerical investigation of the effect of manufacturing errors in pads on the behavior of tilting-pad journal bearings
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania
Nơi đăng: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, SAGE Publications (SCIE); Số: Volume: 232 issue: 4;Từ->đến trang: 480-500. DOI: https://doi.org/10.1177/135065011772;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In this study, the effect of the manufacturing tolerances of the pad thickness or the assembly errors on the characteristics of a five-pad tilting-pad journal bearing is analysed. In fact, the pad thickness errors correspond to a different preload factor or clearance for each pad. A sensitivity analysis was performed for several combinations of pad thickness for both load-on-pad and load-between-pad configurations using a thermo-elasto-hydro-dynamic model. Three cases of thickness variations were studied. The numerical results show that these manufacturing or assembly errors considerably affect on both the static and dynamic behaviours of the bearing.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn