Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,262

 Dynamic characteristics of a non-symmetric tilting pad journal bearing
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi
Nơi đăng: The 5th International Conference on Advanced Engineering – Theory and Applications (AETA 2018), 11/9 - 13/9/2018, Czech Republic. Lecture Notes in Electrical Engineering, Springer (SCOPUS); Số: 554. Chapter 64;Từ->đến trang: 658-669. ISBN 978-3-030-14906-2;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn