Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,791

 Tribo-design of lubricants for power loss reduction in the oil-film bearings of a process industry machine: modelling and experimental tests
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania, Andrea De Luca, Phuoc Vinh Dang
Nơi đăng: Tribology International, Elsevier (SCI); Số: 130;Từ->đến trang: 133-145. doi.org/10.1016/j.triboint.2018.09.014;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper addresses the optimization of the tribological characteristics of lubricating oils used in the process industry. In many cases, the machines are organized in several “stands” to form “lines” and are equipped by spindles supported by oil‐film journal bearings that are fed by the same oil. The modelling of a steel roll forming line is presented by using a thermo‐elasto‐hydro‐dynamic model for the calculation of the power dissipated in each journal bearing. The optimal lubricating oil characteristics are defined by means of a multivariate optimization on the parameters of viscosity, temperature and thickness of the oil‐film. The results of the experimental tests are shown for the oil used in the real plant and the new oil formulated by simulations.
ABSTRACT
This paper addresses the optimization of the tribological characteristics of lubricating oils used in the process industry. In many cases, the machines are organized in several “stands” to form “lines” and are equipped by spindles supported by oil‐film journal bearings that are fed by the same oil. The modelling of a steel roll forming line is presented by using a thermo‐elasto‐hydro‐dynamic model for the calculation of the power dissipated in each journal bearing. The optimal lubricating oil characteristics are defined by means of a multivariate optimization on the parameters of viscosity, temperature and thickness of the oil‐film. The results of the experimental tests are shown for the oil used in the real plant and the new oil formulated by simulations.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn