Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,376

 Design of a small scale test rig for rotating machinery characterization
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Nguyen Quoc Huy, Dang Phuoc Vinh, Ngo Thanh Nghi, Tran Phuoc Thanh
Nơi đăng: Proceedings of the International Conference on Engineering Research and Applications (ICERA) 2018. Lecture Notes in Networks and Systems, Springer (SCOPUS).; Số: 63;Từ->đến trang: 229-235. ISBN 978-3-030-04792-4;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn