Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,454

 Design and Control of a Ball-balancing Robot
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Danh Ngoc Nguyen, Thanh Bo Cao, Truong Hung Pham, Nhu Thanh Vo, Phuoc Vinh Dang and Hoai Nam Le
Nơi đăng: Proceedings of the 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD 2018) - IEEE (SCOPUS); Số: 1.;Từ->đến trang: 317-322. ISBN: 978-1-5386-5125-4;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn