Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,129

 Hệ thống gắp thức ăn tự động cho cơm hộp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Phước Vinh, Võ Ngọc Vũ, Nguyễn Huy Luật
Nơi đăng: Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về động lực học và điều khiển - Đà Nẵng; Số: 2;Từ->đến trang: 98-103.DOI 10.15625/vap.2019000263;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn