Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,563

 Xác định các thông số động học máy gồm các chi tiết quay bằng thực nghiệm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Phước Vinh, Đoàn Lê Anh
Nơi đăng: Hội nghị toàn quốc về kỹ thuật cơ khí và chế tạo (NCMME 2019), Hồ Chí Minh; Số: 1;Từ->đến trang: 74-77. ISBN: 978-604-73-7275-1;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn