Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,678

 Kinematic Analysis of a Resonant Flexible-Wing Nano Air Vehicle Using a Bond Graph Approach
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Anh Doan, Thanh Nghi Ngo, Nhu Thanh Vo, Phuoc Vinh Dang
Nơi đăng: Proceedings of the International Conference on Engineering Research and Applications (ICERA) 2019. Lecture Notes in Networks and Systems, Springer.; Số: 104;Từ->đến trang: 455-461;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn