Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,181

 Identification Dynamic Force Coefficients of a Five-pad Tilting–Pad Journal Bearing
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania
Nơi đăng: 9th International Conference on Rotor Dynamics IFToMM ICORD 2014, Milan, Italy; Số: 21. ISBN 978-3-319-06589-2;Từ->đến trang: 931-941; doi: 10.1007/978-3-319-06590-8_76;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
The investigation of steady state and dynamic effects is essential in the field of rotor dynamics to evaluate the behavior of hydrodynamic bearings. This paper describes an experimental study which was conducted on a test rig to determine dynamic performance characteristics of a tilting–pad journal bearing (TPJB). The tests have been carried out on five–pad TPJBs with a nominal diameter of 100mm, a length–to–diameter L/D of 0.7 and load–on–pad (LOP) and load-between-pad (LBP) configuration. The stiffness and damping coefficients are evaluated from multiple frequency excitations (25-50Hz) exerted on the bearing housing by a pair of hydraulic actuators, varying load direction and unit load using experimental data considering the linearized expression of the oil–film forces. The results show that the dynamic damping force coefficients are not strong functions of the frequency of excitation, unit load or load direction. However direct stiffness coefficients seem to be affected by frequency of excitation, unit load or load direction, in which unit load has a strong effect on direct stiffness coefficients.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn