Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thực trạng và giải pháp cải thiện sinh kế bền vững cho các hộ gia đình nghèo ở tỉnh Thừa Thiên – Huế
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đào Hữu Hoà*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 02(87).2015;Từ->đến trang: 128;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu thực trạng các hộ gia đình nghèo ở Thừa Thiên – Huế cho thấy, chiến lược sinh kế của các hộ gia đình nghèo rất phiến diện, kém hiệu quả và rủi ro cao. Nguyên nhân là do nguồn lực sinh kế yếu kém, đặc biệt là nguồn lực tự nhiên, nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực. Trong khi đó, khả năng tiếp cận các nguồn lực của xã hội để cải thiện sinh kế gặp nhiều khó khăn do họ thiếu năng lực thích ứng, do các kênh hỗ trợ cho người nghèo còn nhiều hạn chế. Để cải thiện sinh kế cho người nghèo ở Thừa Thiên – Huế trong tương lai, cần phải nâng cao khả năng kiểm soát sự thay đổi; cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn lực sinh kế; nâng cao hiệu quả của các chương trình, chính sách hỗ trợ người nghèo; tạo môi trường cộng đồng thuận lợi cho việc cải thiện sinh kế cho người nghèo... từ đó giúp các hộ nghèo lựa chọn và thực hiện được chiến lược sinh kế hợp lý, nhờ đó thoát nghèo.
ABSTRACT
A study of the status of poor households in Thua Thien - Hue shows that livelihood strategies of poor households are one-sided, inefficient and risky. The reason is that livelihood resources, particularly natural resources, financial resources and human resources are poor. Meanwhile, access to the resources of society to improve their livelihood is limited because they lack the adaption capacity and channel to support the poor is limited. To improve the livelihood of poor people in Thua Thien - Hue in the future, it is necessary to improve the ability to control the change, the access to livelihood resources and the effectiveness of programs and policies to assist the poor as well as to create an environment conducive to improving the livelihood of the poor... thereby helping the poor choose and implement appropriate livelihood strategies to escape poverty.. Key words: Thua Thien – Hue; sustainable livelihood; poor households; livelihood resources; measures
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn