Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,762

[1] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu thực trạng, dự báo cung cầu và giải pháp phát triển lao động cho các ngành kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2025. Chủ nhiệm: PGS.TS.Đào Hữu Hòa (TS.Lê Dân). Thành viên: TS.Lê Dân; TS.Phạm Quang Tín. Mã số: QN2019. Năm: 2019. (Sep 4 2020 9:53AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá nguồn lực sinh kế và đề xuất mô hình sinh kế bền vững cho hộ gia đình nghèo là dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Chủ nhiệm: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Thành viên: TS.Phạm Quang Tín, ThS.Ông Nguyên Chương; TS.Lê Bảo; ThS.Đặng Thị Thạch; ThS.Trần Trung Kiên; ThS.Phan Thị Hiếu; CN Đoàn Văn Sự. Mã số: DAKNONG.2014.KX.01. Năm: 2016. (Jun 9 2016 11:18AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu lựa chọn mô hình sinh kế bền vững cho các hộ nghèo ở Huyện Hòa Vang – Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Thành viên: TS. Lê Bảo; TS.Nguyễn Hồng Cử . Mã số: Đ2013 – 04 – 38 BS. Năm: 2014. (Jun 9 2016 11:21AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá nguồn lực và đề xuất giải pháp cải thiện sinh kế bền vững cho các hộ nghèo ở các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Chủ nhiệm: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Thành viên: TS.Phạm Quang Tín; ThS.Phan Thị Bích Vân; ThS.Phạm Thị Thạch; ThS.Ông Nguyên Chương. Mã số: TTH.2012.KX.12. Năm: 2014. (Jun 7 2016 10:36AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Đẩy mạnh liên kết trong ngành dệt may của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung theo mô hình cụm công nghiệp (Inductry Cluster). Chủ nhiệm: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Thành viên: PGS.TS.Lê Văn Huy. Mã số: B2009-TDA02-15-TRIG. Năm: 2012. (Jun 7 2016 10:47AM)
[6] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Mở rộng liên kết kinh tế khu vực nhằm thúc đẩy việc hình thành các ngành công nghiệp bổ trợ tại Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (lấy Quảng Nam - Đà Nẵng làm điển hình nghiên cứu) . Chủ nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm. Thành viên: PGS.TS.Đào Hữu Hòa . Mã số: B2007-ĐN04-26-TĐ. Năm: 2010. (Dec 31 2010 10:04AM)
[7] Đề tài cấp Thành phố: Giải pháp đảm bảo an sinh xã hội cho người dân thành phố Đà Nẵng trong quá trình CNH, HĐH . Chủ nhiệm: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Mã số: Đề tài cấp Thành phố. Năm: 2010. (Dec 31 2010 10:04AM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Đẩy mạnh hoạt động đánh bắt thủy sản gắn với yêu cầu phát triển bền vững tại Thành phố Đà Nẵng . . Chủ nhiệm: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Mã số: B2007 – ĐN04 – 21. Năm: 2009. (Dec 31 2010 10:04AM)
[9] Đề tài cấp Thành phố: Dự báo tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO đến cấu trúc nền kinh tế Thành phố Đà Nẵng .. Chủ nhiệm: Gá.TS.Trương Bá Thanh. Thành viên: PGS.TS.Đào Hữu Hòa . Mã số: Đề tài cấp Thành phố. Năm: 2008. (Jan 5 2011 7:53AM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông sản cho các trạng trại trên địa bàn khu vực Duyên hải miền Trung .. Chủ nhiệm: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Thành viên: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm. Mã số: B2003-14-21. Năm: 2007. (Jan 5 2011 7:56AM)
[11] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc gắn kết giữa đào tạo và sử dụng nguồn cán bộ quản lý kinh tế trình độ đại học trên địa bàn Quảng Nam – Đà Nẵng .. Chủ nhiệm: TS.Đoàn Gia Dũng. Thành viên: PGS.TS.Đào Hữu Hòa . Mã số: B2002-14-TĐ. Năm: 2006. (Jan 5 2011 7:58AM)
[12] Đề tài cấp Thành phố: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm trên địa bàn TP Đà Nẵng. Chủ nhiệm: GS.TS.Võ Xuân Tiến. Thành viên: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Mã số: Đề tài cấp Thành phố. Năm: 2003. (Jun 1 2011 1:56PM)
[13] Đề tài cấp Bộ: Hoàn thiện phương pháp đánh giá dự án đầu tư cho các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh miền Trung .. Chủ nhiệm: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Mã số: B98-14-19. Năm: 1999. (Jan 5 2011 8:01AM)
[14] Đề tài cấp cơ sở: Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản của các doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Nam – Đà Nẵng .. Chủ nhiệm: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Mã số: Đề tài cấp Cơ sở. Năm: 1998. (Jan 5 2011 8:02AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn