Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,089,005

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nhập môn kinh doanh
Ngành: Khoa học quản lý
 2016 Sinh viên đại học Kinh tế và Kinh doanh  Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
[2]Quản trị học
Ngành: Khoa học quản lý
 2015 Sinh viên các ngành kinh tế, kinh doanh  Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
[3]Thẩm định Dự án đầu tư
Ngành: Khoa học quản lý
 2013 Cao học ngành Kinh tế Phát triển  Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
[4]Thương lượng & Quản trị xung đột
Ngành: Khoa học quản lý
 1998 Sinh viên các ngành Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực...  Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
[5]Quản trị Dự án
Ngành: Khoa học quản lý
 1994 Sinh viên địa học và Cao học ngành Quản trị kinh doanhvà Kinh tế  Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
[6]Quản trị Nguồn nhân lực
Ngành: Khoa học quản lý
 1992 Sinh viên, học viên cao học các ngành Quản trị kinh doanh và Kinh tế  Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn