Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,677

(Sep 4 2020 9:44AM)(Sep 4 2020 9:35AM)(Sep 4 2020 9:31AM)(Jun 7 2016 10:56AM)(Jun 7 2016 11:00AM)(Jan 5 2011 10:28AM)(Jan 5 2011 11:00AM)(Jan 5 2011 11:01AM)(Jan 5 2011 10:29AM)(Jan 5 2011 10:33AM)
[1]Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh nuôi trông thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên Chủ biên: TS.Đoàn Thị Nhiệm. Đồng tác giả: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2019.
[2]Dự báo cung – cầu và giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu lao động cho một số ngành kinh tế chủ yếu của tỉnh Quảng Nam Chủ biên: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Đồng tác giả: TS.Phạm Quang Tín; TS.Lê Dân. Nơi XB: NXB Thông tin&Truyền thông. Năm 2018.
[3]Phát triển sinh kế bền vững cho hộ gia đình nghèo người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông – Thực trạng & Giải pháp Chủ biên: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Đồng tác giả: TS.Phạm Quang Tín; ThS.Ông Nguyên Chương. Nơi XB: NXB Thông tin&Truyền thông. Năm 2016.
[4]Giải pháp đẩy mạnh phát triển Kinh tế trang trại trên địa bàn Duyên hải Nam Trung bộ trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Chủ biên: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Nơi XB: NXB Thông tin & Truyền thông. Năm 2013.
[5]Đẩy mạnh đánh bắt hải sản trên địa bàn Duyên hải Nam Trung bộ theo hướng bền vững
Chủ biên: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Nơi XB: NXB Thông tin & Truyền thông. Năm 2013.
[6]Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực (Tham gia) Chủ biên: TS.Nguyen Quoc Tuan. Đồng tác giả: TS.Đào Hữu Hòa, TS.Nguyễn Thị Bích Thu, ThS Nguyễn Phúc Nguyên, ThS Nguyễn Thị Loan. Nơi XB: Giao duc. Năm 2007.
[7]Thương lượng học Chủ biên: Đào Hữu Hòa. Nơi XB: NXB Giáo Dục. Năm 2005.
[8]Quản trị hành chính văn phòng Chủ biên: Đào Hữu Hòa. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2005.
[9]Quản trị dự án đầu tư Chủ biên: TS.Dao Huu Hoa. Đồng tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Nơi XB: Thống kê. Năm 2002.
[10]Quản trị nhân sự Chủ biên: TS. Dao Huu Hoa. Nơi XB: Giáo dục. Năm 1998.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn