Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,088,923

[1] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao dục và Đào tạo năm 2007 - 2008. Năm: .
[2] Chiên sĩ thi đua cấp Bộ năm 2005- 2006. Năm: .
[3] Chiên sĩ thi đua cấp Bộ năm 2008- 2009. Năm: .
[4] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng các năm 1997-1999; 2000, 2002, 2004. Năm: .
[5] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao dục và Đào tạo năm 2003 - 2004 . Năm: 2003 - 2004.
[6] Bằng khen của Hội Cựu chiến binh Thành phố Đà Nẵng. Năm: 2015.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2018 - 2019. Năm: 2019.
[8] Chiên sĩ thi đua cơ sở các năm 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn