Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,394,513

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thực trạng và giải pháp cải thiện sinh kế bền vững cho các hộ gia đình nghèo ở tỉnh Thừa Thiên – Huế. Tác giả: Đào Hữu Hoà*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 02(87).2015. Trang: 128. Năm 2015. (May 15 2015 11:04AM)
[2]Bài báo: Vấn đề cân đối cung cầu trong đào tạo đại học, cao đẳng trên địa bàn khu vực Tây Nguyên. Tác giả: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đào tạo NNL cho Tây Nguyên: Thực trạng và giải pháp". Số: KT 02/2015. Trang: 275 - 282. Năm 2015. (Jun 13 2016 8:03AM)
[3]Bài báo: Hiệu quả của công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế: Thực trạng & Giải pháp. Tác giả: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3(03)/2015. Trang: 12 - 20. Năm 2015. (Jun 7 2016 10:14AM)
[4]Bài báo: Thực trạng và giải pháp nhằm cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn vốn sinh kế của các hộ gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tác giả: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 1(05)/2014. Trang: 19-28. Năm 2014. (Jun 7 2016 11:18AM)
[5]Bài báo: Đánh giá tiềm năng đánh bắt hải sản Vùng duyên hải Nam Trung bộ & Chiến lược đánh bắt hải sản của Vùng đến năm 2020. Tác giả: Đào Hữu Hòa
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Hội thảo khoa học quốc gia do UBND Quảng Ngãi, & Viện Phát triển bền vững tổ chức tại TP Quảng Ngãi, tháng 5/2011. Số: 05-41. Trang: 448-464. Năm 2011. (Jun 1 2011 2:06PM)
[6]Bài báo: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đánh bắt hải sản cho ngư dân vùng Duyên hải Nam Trung bộ. Tác giả: Đào Hữu Hòa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN, Đà Nẵng 19/11/2010.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2010.
(Jan 5 2011 9:28AM)
[7]Bài báo: Vấn đề di dân trong quá trình đô thị hóa - Từ lý luận đến định hướng chính sách. Tác giả: Trương Bá Thanh, Đào Hữu Hòa. Tạp chí Khoa học & Công nghệ.. Số: Số 3(38) 2010. Năm 2010. (Jan 5 2011 9:31AM)
[8]Bài báo: Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh tại cơ sở đào tạo. Tác giả: Đào Hữu Hòa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Toàn quốc “Gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo tiến sĩ trong các cơ sở đào tạo sau đại học”. Bộ Giáo dục & Đào tạo. Hà Nội 7/2009. Năm 2009. (Jan 5 2011 9:42AM)
[9]Bài báo: Rào cản và giải pháp nhằm đẩy mạnh liên kết trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên. Tác giả: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. GS.TS Trương Bá Thanh. Tạp chí Kinh tế Phát triển. Số: 145. Trang: 57-66. Năm 2009. (Jan 5 2011 9:35AM)
[10]Bài báo: Đẩy mạnh liên kết trong chuỗi giá trị nông sản của các trang trại vùng Duyên hải Nam Trung bộ”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Bộ “Liên kết kinh tế trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên”. Đà Nẵng, tháng 4/2009. . Tác giả: TS.Đào Hữu Hòa, PGS.TS Nguyễn Thị Như Liêm
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo cấp Bộ. Năm 2009. (Jan 5 2011 9:37AM)
[11]Bài báo: Phản biện xã hội và việc phát huy vai trò phản biện xã hội của các hội khoa học trong bối cảnh hiện nay. Tác giả: Đào Hữu Hòa. Tạp chí Sinh hoạt & Lý luận. Số: 2(93). Năm 2009. (Jan 5 2011 9:38AM)
[12]Bài báo: Các giải pháp nhằm phát huy vai trò của thành phố Đà Nẵng trong việc phát triển dịch vụ logistics trên tuyến hành lang kinh tế Đồng – Tây. Tác giả: PGS.TS.Đào Hữu Hòa; GS.TS Trương Bá Thanh. Tạp chí Phát triển kinh tế. Số: 227. Trang: 107-116. Năm 2009. (Jan 5 2011 9:33AM)
[13]Bài báo: Cấu trúc thị trường lao động và vấn đề hiệu quả đào tạo tại các nước đang phát triển – Các giải pháp nhằm hạn chế mâu thuẫn tại Việt Nam. Tác giả: Đào Hữu Hòa. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 1(92). Năm 2009. (Jan 5 2011 9:44AM)
[14]Bài báo: Liên kết trong chính sách thu hút đầu tư phát triển công nghiệp của các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Đào Hữu Hòa
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 6(29). Năm 2008.
(Jan 5 2011 9:45AM)
[15]Bài báo: Đổi mới giáo dục đại học là tiền đề quan trọng để thực hiện mục tiêu “Gắn đào tạo với nhu cầu xã hội. Tác giả: Đào Hữu Hòa
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 5(28). Năm 2008.
(Jan 5 2011 9:45AM)
[16]Bài báo: Sử dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả kinh doanh trang trại trên địa bàn Duyên hải Nam Trung bộ. Tác giả: Đào Hữu Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(22). Năm 2007. (Jan 5 2011 9:48AM)
[17]Bài báo: Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với yêu cầu của kiểm định chất lượng trường đại học. Tác giả: Đào Hữu Hòa. Hội thảo khoa học: “Đổi mới quản lý hoạt động khoa học công nghệ nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng chất lượng giáo dục đại học tại Đại học Đà Nẵng”. Năm 2007. (Jan 5 2011 9:47AM)
[18]Bài báo: Vai trò của trang trại gia đình trong quá trình phát triển một nền nông nghiệp bền vững. Tác giả: Đào Hữu Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 2(19). Năm 2007.
(Jan 5 2011 9:49AM)
[19]Bài báo: Phát triển Kinh tế trang trại gắn liền với mục tiêu bền vững ở khu vực Duyên hải Nam Trung bộ. Tác giả: Đào Hữu Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(15)-4(16). Năm 2006. (Jan 5 2011 10:41AM)
[20]Bài báo: Bàn về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế. Tác giả: Đào Hữu Hòa. Sách “Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển bền vững”. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. Năm 2005. (Jan 5 2011 9:51AM)
[21]Bài báo: Ngành thủy sản Duyên hải miền Trung dưới tác động của toàn cầu hóa kinh tế và yêu cầu phát triển bền vững: Thực trạng và giải pháp. Tác giả: PGS.TS.Đào Hữu Hòa, PGS.TS Nguyễn Thị Như Liêm. Sách “Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển bền vững”. Số: NXB Chính trị quốc gia. Trang: 155-169. Năm 2005. (Jan 5 2011 9:53AM)
[22]Bài báo: Bàn về vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tác giả: Đào Hữu Hòa. Kỷ yếu hội thảo khoa học: “Kinh tế thị trường định hướng XHCN”, Chương trình Nhà nước KX-01, Đà Nẵng 10/2004. Năm 2004. (Jan 5 2011 9:55AM)
[23]Bài báo: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thôn thành phố Đà Nẵng: Những thành công và hạn chế nhìn từ góc độ chính sách. Tác giả: Đào Hữu Hòa. Kỷ yếu “Hội nghị Tổng kết 20 năm chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp, nông thôn Việt Nam”, Trung tâm thông tin, Bộ NN&PTNT, 7/2004
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2004.
(Jan 5 2011 9:57AM)
[24]Bài báo: Đẩy mạnh dịch chuyển lao động ngành công nghiệp Thành phố Đà Nẵng theo hướng phát triển bền vững. Tác giả: PGS.TS.Đào Hữu Hòa; GS.TS Võ Xuân Tiến. Sách: “Toàn cầu hoá kinh tế: Những cơ hội và thách thức đối với miền Trung”. Số: NXB Chính trị quốc gia. Trang: 234-247. Năm 2004. (Jan 5 2011 9:58AM)
[25]Bài báo: Gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản hàng hoá trên địa bàn các tỉnh Duyên hải miền Trung theo hướng sản xuất bền vững. Tác giả: PGS.TS.Đào Hữu Hòa, PGS.TS Nguyễn Thị Như Liêm. Sách: “Toàn cầu hoá kinh tế: Những cơ hội và thách thức đối với miền Trung”. Số: NXB Chính trị quốc gia. Trang: 357-369. Năm 2004. (Jan 5 2011 10:00AM)
[26]Bài báo: Đẩy mạnh phát triển ngành thuỷ sản ở Duyên hải miền Trung dưới tác động của toàn cầu hóa và yêu cầu phát triển bền vững. Tác giả: Đào Hữu Hòa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Toàn cầu hoá kinh tế gắn với phát triển bền vững”. Đà Nẵng 11/2003. Năm 2003. (Jan 5 2011 10:01AM)
[27]Bài báo: Những giải pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hoá của các tỉnh Duyên hải miền Trung trước bối cảnh hội nhập kinh tế với ASEAN (AFTA). Tác giả: Đào Hữu Hòa. Kỷ yếu “Hội thảo khoa học miền Trung, Tây Nguyên trước bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế”. Đà Nẵng, 10/2003. Số: Kỷ uếy Hội thảo. Năm 2003. (Jan 5 2011 10:02AM)
[28]Bài báo:
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn