Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Vấn đề cân đối cung cầu trong đào tạo đại học, cao đẳng trên địa bàn khu vực Tây Nguyên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS.Đào Hữu Hòa
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đào tạo NNL cho Tây Nguyên: Thực trạng và giải pháp"; Số: KT 02/2015;Từ->đến trang: 275 - 282;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo đi vào đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực đã qua đào tạo tại khu vực Tây Nguyên; đánh giá thực trạng năng lực đào tạo đại học, cao đẳng của khu vực; dự báo nhu cầu nguồn nhân lực đào tạo trình độ đại học, cao đẳng của khu vực và đề xuất giải pháp để giải quyết mối quan hệ cung cầu của khu vực trong tương lai.
ABSTRACT
The article goes on to assess the current state of the quality of human resources trained in the Central Highlands. Clarifying the status of higher education and colleges in the region. The forecast labor demand for university degrees and propose solutions to address the supply-demand relationship employees have university degrees in the Central Highlands of the future.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn