Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ngành thủy sản Duyên hải miền Trung dưới tác động của toàn cầu hóa kinh tế và yêu cầu phát triển bền vững: Thực trạng và giải pháp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS.Đào Hữu Hòa, PGS.TS Nguyễn Thị Như Liêm
Nơi đăng: Sách “Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển bền vững”; Số: NXB Chính trị quốc gia;Từ->đến trang: 155-169;Năm: 2005
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn