Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản hàng hoá trên địa bàn các tỉnh Duyên hải miền Trung theo hướng sản xuất bền vững
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS.Đào Hữu Hòa, PGS.TS Nguyễn Thị Như Liêm
Nơi đăng: Sách: “Toàn cầu hoá kinh tế: Những cơ hội và thách thức đối với miền Trung”; Số: NXB Chính trị quốc gia;Từ->đến trang: 357-369;Năm: 2004
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn