Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Những giải pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hoá của các tỉnh Duyên hải miền Trung trước bối cảnh hội nhập kinh tế với ASEAN (AFTA)
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walg
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đào Hữu Hòa
Nơi đăng: Kỷ yếu “Hội thảo khoa học miền Trung, Tây Nguyên trước bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế”. Đà Nẵng, 10/2003; Số: Kỷ uếy Hội thảo;Từ->đến trang: ;Năm: 2003
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn