Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phát triển thị trường khoa học công nghệ ở miền Trung, Tây Nguyên: Rào cản và giải pháp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS.Đào Hữu Hòa
Nơi đăng: Kỳ yếu Hội thảo cấp quốc gia “Cơ hội, thách thức và điều kiện phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2020 tầm nhìn 2030.; Số: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân;Từ->đến trang: 103 - 114;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đánh giá hiện trạng cũng như tiềm năng và các rào cản phát triển thị trường KHCN qua đó đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển thị trường ở vùng Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.
ABSTRACT
Evaluate the current status, potentials and barriers to the development of the science and technology market in the Central Coast and the Central Highlands of Vietnam, thereby proposing solutions to promote the development of this market in the future.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn