Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả bất động sản ở Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS.Đào Hữu Hòa
Nơi đăng: Kỳ yếu Hội thảo khoa học Quản trị Kinh doanh 2016 (COMB 2016); Số: ISBN: 978-604-84-1850-2.;Từ->đến trang: 416 - 426;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo nghiên cứu cơ sở lý thuyết về việc hình thành giá cả bất động sản trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam để xây dựng mô hình nghiên cứu; tiến hành thu thập các dữ liệu và phân tích dữ liệu qua đó xác định các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả bất động sản ở Việt Nam.
ABSTRACT
The article studies the theoretical basis of real estate price formation in the socialist-oriented market economy conditions in Vietnam to build research models; collecting data and analyzing data thereby identifying the factors that affect real estate prices in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn