Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự cải thiện hoạt động sinh kế của hộ nghèo người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS.Đào Hữu Hòa; TS.Phạm Quang Tín; ThS.Ông Nguyên Chương
Nơi đăng: Kỳ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2016 "Phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên".; Số: ISBN: 978-604-60-2479-8;Từ->đến trang: 749 - 761;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phân tích, đánh giá thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến việc cải thiện sinh kế cho các hộ gia đình người dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Nông
ABSTRACT
Analysis and assessment of the current situation of factors affecting livelihood improvement for poor ethnic minority households in Dak Nong province
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn