Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,936,959

 Đề xuất các mô hình sinh kế cho các hộ nghèo người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS.Đào Hữu Hòa; TS.Phạm Quang Tín; TS.Nguyễn Ngọc Anh
Nơi đăng: Kỳ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2018 "Phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên"; Số: ISBN: 978-604-60-2872-7;Từ->đến trang: 749 - 761;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực tiễn để đề xuất các mô hình sinh kế cho các hộ nghèo người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông
ABSTRACT
Research on theoretical and practical basis to propose livelihood models for poor ethnic minority households in Dak Nong province
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn