Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,813,201

 Mô hình tự chủ đại học – Từ kinh nghiệm thực tiễn tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS.Đào Hữu Hòa
Nơi đăng: Kỳ yếu Hội thảo chuyên đề “Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Đại học Quy Nhơn”,; Số: Dự án Hỗ trợ xây dựng năng lực VIE 11.888 11/GA/011 – QNU;Từ->đến trang: 10 - 17;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu cơ sở lý thuyết cùng như kinh nghiệm thực tiễn rút ra từ thực trạng xây dựng và vận hành mô hình trường đại học tử chủ tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
ABSTRACT
Research on theoretical basis as well as practical experience drawn from the current situation of building and operating the host university model at the University of Economics, The University of Danang
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn