Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,814,556

 Phân tích tác động của việc thực thi các hiệp định thương mại tự do (FTA) đến xuất nhập khẩu, du lịch và đầu tư của Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS.Đào Hữu Hòa
Nơi đăng: Kỳ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2018 "Phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên"; Số: ISBN: 978-604-60-2872-7;Từ->đến trang: 469 – 481;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phân tích tác động của việc thực thi các hiệp định thương mại tự do (FTA) đến xuất nhập khẩu, du lịch và đầu tư của Việt Nam
ABSTRACT
Analyzing the impact of the implementation of the free trade agreement (FTA) to import, export, tourism and investment in Vietnam
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn