Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,815,795

 Tác động của việc thực thi các hiệp định thương mại tự do (FTA) và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến thu nhập và bất bình đẳng ở Việt Nam.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS.Đào Hữu Hòa
Nơi đăng: Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tác động của các hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế Việt Nam”; Số: ISBN: 978-604-84-4317-7;Từ->đến trang: 15 – 34;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tác động của việc thực thi các hiệp định thương mại tự do (FTA) và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến thu nhập và bất bình đẳng ở Việt Nam.
ABSTRACT
The impact of implementing free trade agreements (FTAs) and economic restructuring on income and inequality in Vietnam
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn