Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,936,606

 Nghiên cứu tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng ở Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS.Đào hữu Hòa, PGS.TS.Nguyễn Mạnh Toàn, TS.Nguyễn Thị Hương
Nơi đăng: Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại”; Số: ISBN: 978-604-84-4315-0;Từ->đến trang: 150 - 166;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng ở Việt Nam
ABSTRACT
Study the effects of economic restructuring on poverty and inequality in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn