Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,813,732

 Bàn về vai trò của chính phủ trong phát triển kinh tế và những gợi ý về vai trò của một chính phủ kiến tạo.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS.Đào Hữu Hòa
Nơi đăng: Kỳ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế thường niên “Phát triển bền vững vùng Trung bộ”, năm 2019; Số: Quyết định164/QĐ-HĐQL-NAFOSTED;Từ->đến trang: 115 - 125;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bàn về vai trò của chính phủ trong phát triển kinh tế và những gợi ý về vai trò của một chính phủ kiến tạo.
ABSTRACT
Discuss the role of government in economic development and suggestions for the role of a constructivist government.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn