Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,773

 The Integration of Domestic Commodity Market: Evidence from Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS.Đào Hữu Hòa, TS.Hoàng Văn Hải
Nơi đăng: INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE SCIENCE AND RESEARCH TECHNOLOGY - ISSN: 2456-2165; Số: Vol 6 - Isue 5, May 2021;Từ->đến trang: 1425-1430;Năm: 2021
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dựa vào các lý thuyết về hội nhập kinh tế và các mô hình đo lường mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ở cấp độ địa phương, trên cơ sở nguồn dữ liệu được công bố chính thức từ Tổng cục thống kê Việt Nam và dữ liệu từ Cục thống kê của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nghiên cứu này đi vào xây dựng mô hình nghiên cứu và tiến hành đo lường mức độ hội nhập của thị trường hàng hóa trong nước ở Việt Nam.
ABSTRACT
Based on theories of economic integration and models measuring the level of international economic integration at the local level, on the basis of officially published data sources from the General Statistics Office of Vietnam and Data from the Statistical Office of the provinces and centrally-run cities, this study goes into building a research model and measures the integration level of the domestic commodity market in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn