Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Mở rộng liên kết kinh tế khu vực nhằm thúc đẩy việc hình thành các ngành công nghiệp bổ trợ tại Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (lấy Quảng Nam - Đà Nẵng làm điển hình nghiên cứu)
Chủ nhiệm:  PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm; Thành viên:  PGS.TS.Đào Hữu Hòa
Số: B2007-ĐN04-26-TĐ ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn