Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,529

 Đánh giá nguồn lực và đề xuất giải pháp cải thiện sinh kế bền vững cho các hộ nghèo ở các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao
Chủ nhiệm:  PGS.TS.Đào Hữu Hòa; Thành viên:  TS.Phạm Quang Tín; ThS.Phan Thị Bích Vân; ThS.Phạm Thị Thạch; ThS.Ông Nguyên Chương
Số: TTH.2012.KX.12 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
Đề tài nghiên cứu lý thuyết phát triển sinh kế bền vững, phân tích đánh giá thực trạng sinh kế bền vững của các hộ gia đình nghèo tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất mô hình cũng như các giải pháp đồng bộ nhằm cải thiện sinh kế bền vững cho các hộ gia đình nghèo tại các khu vực đó.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn