Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá nguồn lực sinh kế và đề xuất mô hình sinh kế bền vững cho hộ gia đình nghèo là dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Chủ nhiệm:  PGS.TS.Đào Hữu Hòa; Thành viên:  TS.Phạm Quang Tín, ThS.Ông Nguyên Chương; TS.Lê Bảo; ThS.Đặng Thị Thạch; ThS.Trần Trung Kiên; ThS.Phan Thị Hiếu; CN Đoàn Văn Sự
Số: DAKNONG.2014.KX.01 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
Làm rõ thực trạng chất lượng cuộc sống và khả năng tiếp cận các nhu cầu thiết yếu của các hộ gia đình nghèo là người dân tộc thiểu số ở Đăk Nông;  Làm rõ các đặc điểm hoạt động sinh kế của các hộ gia đình nghèo là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Nông; Đánh giá thực trạng các nguồn lực sinh kế và khả năng tiếp cận các nguồn lực sinh kế của các hộ nghèo là người dân tộc thiểu số ở tỉnh Đăk Nông; Chỉ ra các yếu tố trực tiếp và gián tiếp ảnh hưởng đến khả năng hoạt động sinh kế của các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đăk Nông; Đề xuất một số mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện cụ thể của các nhóm đối tượng là hộ gia đình nghèo tại các khu vực khác nhau ở Đăk Nông và xây dựng các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhằm cải thiện sinh kế cho các hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi tỉnh Đăk Nông trong tương lai.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn