Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu lựa chọn mô hình sinh kế bền vững cho các hộ nghèo ở Huyện Hòa Vang – Thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  PGS.TS.Đào Hữu Hòa; Thành viên:  TS. Lê Bảo; TS.Nguyễn Hồng Cử
Số: Đ2013 – 04 – 38 BS ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
Làm rõ được các vấn đề lý luận liên quan đến sinh kế và mô hình sinh kế bền vững cho các hộ gia đình nghèo.Chỉ ra được các nhân tố bên trong, bên ngoài ảnh hưởng đến việc xây dựng và triển khai mô hình sinh kế bền vững cho các hộ gia đình nghèo.Xác định quy trình và nội dung xây dựng mô hình sinh kế bền vững cho các hộ nghèo bắt đầu từ việc phân tích hiện trạng của hộ gia đình nghèo; phân loại các hộ gia đình nghèo theo đặc điểm sinh kế; xác định vai trò của các nguồn vốn sính kế đối với các nhóm hộ; đánh giá các nhân tố gây ra bất ổn cho hoạt động sinh kế; đánh giá chiến lược sinh kế; đánh gia sđiểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ đối với sinh kế của hộ gia đình; lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp và cuối cùng là triển khai các chính sách để hỗ trợ.Tiến hành điều tra thực tế các hộ nghèo, các hộ không nghèo và các chuyên gia trong lĩnh vực hỗ trợ giảm nghèo ở Hòa Vang để từ đó phân tích và chỉ ra được những đặc điểm đặc thù của sinh kế hộ nghèo ở Hòa Vang đó là các hộ nghèo thiếu lao động; thiếu nguồn lực vật chất và vốn, phải nuôi dưỡng tỷ lệ những người già, người tàn tật và đau ốm rất cao. Các hộ nghèo đa phần ở nông thôn song sinh kế lại chủ yếu là làm thuê chứ không phải làm nông nghiệp. Nghiên cứu cho thấy, không có mô hình sinh kế bền vững chung cho tất cả mọi hộ dân. Các hộ nghèo được chia thành 4 nhóm với đặc điểm sinh kế khác nhau làm cơ sở cho việc đề xuất 4 mô hình sinh kế sẽ tập trung xây dựng trong tương lai. Các mô hình sinh kế đề xuất đều được đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và điều kiện áp dụng của mỗi mô hình. Để triển khai các mô hình vào thực tiễn đòi hỏi phải có sự nỗ lực của bản thân người nghèo; Nhà nước và cộng đồng đáng vai trò là người hỗ trợ, tư vấn giám sát và tạo môi trường.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn