Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu thực trạng, dự báo cung cầu và giải pháp phát triển lao động cho các ngành kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2025
Chủ nhiệm:  PGS.TS.Đào Hữu Hòa (TS.Lê Dân); Thành viên:  TS.Lê Dân; TS.Phạm Quang Tín
Số: QN2019 ; Năm hoàn thành: 2019; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Kinh tế
Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và vận dụng vào phân tích, dự báo nhằm xác định nhu cầu lao động của các cấp độ trình độ khác nhau cho 10 ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Sản phẩm:
- Báo cáo Toàn văn và Bản tóm tắt
- Sách chuyên khảo
Nơi ứng dụng: 
- UBND tỉnh Quảng Nam (Đặt hàng)
- Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN (Phục vụ giảng dạy đại học, sau đại học)

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn