Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,552

 Phân tích số cho nhóm cọc đất xi măng có gia cường vải địa kỹ thuật để hỗ trợ việc mở rộng nền đường đắp
(Numerical analysis of geosynthetic reinforced soil cement pile system to support widening of road embankment)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Anh Tuấn - Đỗ Hữu Đạo
Nơi đăng: Tạp chí Địa Kỹ Thuật-ISSN-0868-279X; Số: Số 1 - 2015;Từ->đến trang: 44-55;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc lưu lượng giao thông ngày càng tăng lên cho thấy sự cần thiết phải tăng khả năng thông hành trên các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc bằng việc mở rộng nền và mặt đường. Việc thêm một nền đắp mới bên cạnh một nền đắp cũ sẽ gây ra ứng suất phụ thêm và biến dạng dưới phần nền đắp cũ cũng như phần nền đắp mở rộng. Độ lún lệch có thể hình thành giữa cũng như phía trong phần mới và cũ của nền đường đắp, đặc biệt là trên đất yếu. Độ lún lệch này thường là nguyên nhân gây hư hỏng mặt đường như các vết nứt dài theo chiều dọc, sạt lở mái taluy và mặt đường thiếu bằng phẳng. Một số kỹ thuật khác nhau đã được sử dụng để khắc phục những vấn đề này, như sử dụng cọc bê tông, cọc đá, cọc trộn sâu, vải địa hay tổ hợp các giải pháp. Tuy nhiên quá trình thiết kế hiện thời cho nền móng dạng cọc này chưa được đánh giá đúng mức. Các phân tích của 12 trường hợp cho giải pháp sử dụng nhóm cọc đất xi măng kết hợp gia cường lưới địa kỹ thuật (GRPS) để hổ trợ mở rộng nền đường đắp và 2 trường hợp móng không được xử lý là được trình bày trong bài báo này. Các yếu tố được xem xét bao gồm sự cố kết của nền đất phía dưới phần nền đắp cũ và khoảng cách, diện tích, mô đun của cọc đất xi măng (SCP). Phương pháp phần tử hữu hạn là được sử dụng để phân tích cho các trường hợp nghiên cứu. Kết quả được trình bày trong bài báo này bao gồm chuyển vị thẳng đứng và chuyển vị ngang, độ lún lớn nhất. Khuyến nghị được đưa ra để hổ trợ cho quá trình thiết kế nhằm khắc phục sự phá hoại mặt đường khi mở rộng nền đường. Từ khóa: Hệ GRPS; nền đắp; mở rộng; biến dạng; cố kết.
ABSTRACT
Abstract
Increased trafic volume has made it necessary to increase highway capacities by widening embankments and pavement. Adding a new embankment to an existing embankment induces additional stresses and deformation beneath the widened and existing portion of the embankment. Differential settlement may develop between and within the new and existing portions of the embankment, especially over soft soil. This differential settlement often causes pavement distress, such as longitudinal cracks or the drop-off of pavement section. Different techniques have been a dopted to remedy these problems, such as deep mixed columns, vibro-concrete piles, stone piles and aggregaite piers. However, design procedures for foundation piles constructed for this purpose are not well developed. The analysises of twelve cases of geosynthetic reinforced pile supported (GRPS) supported widened embankments and two untreated foundations are presented in this paper. The factor considered include the consolidation of foundation soils under existing embankment and the spacing, region and modulus of soil cement pile (SCP) foundation. Two dimension finite diffrence software was used for numerical analyses were conducted to investigate for all cases. The results presented in this paper include the vertical and the horizontal displacement, the maximum settlements. reccommendation are made for the design of pile foundation remedy roadway or highway pavement failure due to widening of embankments. Key words: GRPS system;embankment;widening; deformation.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn