Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,709,420

 Nghiên cứu sơ đồ hợp lý cho hệ cọc đất xi măng có gia cường vải địa kỹ thuật dưới nền đường đắp cao (Study the reasonable diagram for soil cement pile system with geotextile reinforced high embankment)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Anh Tuấn - Đỗ Hữu Đạo
Nơi đăng: Hội nghị Cơ học toàn quốc năm 2015; Số: ISBN:978-604-84-1272-2;Từ->đến trang: 8/551-558;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tóm tắt Bài báo giới thiệu giải pháp công nghệ GRPS (Geosynthetic reinforced Pile Supported) là sự kết hợp của cọc đất xi măng (SCP) với vải địa kỹ thuật. Những ưu nhược điểm, phạm vi ứng dụng, nguyên lý tính toán, mô hình phần tử hữu hạn bằng phần mềm Plaxis và xây dựng biểu đồ, công thức tương quan giữa độ lún-ứng suất-biến dạng sẽ được trình bày trong bài báo này. Từ đó có những đánh giá và thiết kế hợp lý hơn hệ GRPS trong việc xử lý nền đường đắp cao trên đất yếu. Bên cạnh đó, một phương pháp tính thích hợp dựa trên sự làm việc của hệ GRPS cũng được đề xuất trong bài báo này để mang lại một kết quả phù hợp hơn với thực tế thay thế cho phương pháp đồng nhất đơn giản. Việc phân tích được tiến hành cho công trình nền đường dẫn đầu cầu Trần Thị Lý, nhằm đánh giá hiệu quả và sự khác biệt của giải pháp GRPS Từ khóa: Cọc đất xi măng, vải địa kỹ thuật, GRPS, đất yếu, độ lún, mô hình số, hệ số tập trung ứng suất.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn